Hur mycket vill Handels höja lönerna 2023?

Handels vill att lönerna för anställda i butik, lager och e-handel ska höjas med 1 265 kronor per månad och heltidsanställd. Det är fackets krav i förhandlingarna med Svensk Handel. 

Men hur det blir står klart först den 31 mars, då ska förhandlingarna vara klara. Om fack och arbetsgivare inte är överens då kan det bli konflikt, till exempel kan Handels varsla om strejk. 

Hur mycket vill Handels höja minimilönen 2023?

I Handels krav till arbetsgivarna finns en höjning av minimilönerna med 1 370 kronor. Det är samma belopp som de flesta LO-förbund har kommit överens om i den så kallade LO-samordningen. Där ingår alla facken i LO, förutom Transport, som har valt att stå utanför. 

Hur vill Handels att ob-tillägget ska höjas 2023?

Ob-ersättningen är en viktig fråga för Handels i avtalsrörelsen. Facket vill se över och utöka tiderna som ger rätt till ob-ersättning. Det kan exempelvis handla om bättre ob på helgaftnar, som midsommarafton och julafton.

Hur länge kommer det nya kollektivavtalet att gälla?

Handels utgångspunkt är att avtalsperioden som man nu förhandlar om ska vara ett år. Det nuvarande avtalet har gällt sedan november 2020.  

Kräver Handels att fler ska få heltid?

Ja. Ett av Handels viktigaste krav är att säkerställa att ska finnas regler i avtalet för att uppnå huvudregeln i nya Las, att heltid ska vara norm på svensk arbetsmarknad. Handels vill att de som jobbar i butiker och lager och har det som sitt huvudsakliga arbete ska få jobba heltid. 

Vad har Handels för krav om hyvling av arbetstid?

Hyvling innebär att en anställd får färre timmar på kontraktet och därmed också lägre lön. Handels kräver att hyvling av arbetstid måste upphöra.

Hur blir det med lönehöjningar för andra medlemmar i Handels?

Handels förhandlar om kollektivavtal med flera arbetsgivarorganisationer i olika branscher, till exempel frisörer och personal inom arbetarrörelsen. De förhandlingarna tar vid när nya avtalen för detaljhandel och lager- och e-handel är klara.