Det svenska biståndet förändras i snabb takt. Nu har turen kommit till det svenska civilsamhällets deltagande i utvecklingssamarbetet med omvärlden.

Regeringen gav nyligen Sida i uppdrag att undersöka hur de själva kan ta över vidareförmedling av pengar ur biståndsbudgetens anslag för att stärka civilsamhället internationellt.

Det har lett till att man nu sagt upp samtliga avtal med det svenska civilsamhället inklusive Palmecentret och Union To Union.

Demokrati och rättvisa

Palmecentret företräder arbetarrörelsen, med 27 medlemsorganisationer och över 3 miljoner medlemmar. Inte minst Handelsanställdas förbund.

Vi har tillsammans nyckelkompetenser i arbetet för att stärka demokrati, rättvisa och civilsamhällen internationellt.

Det gäller också i hög grad facklig organisering och kampen för arbetares rättigheter. Förra året drev vi 76 internationella projekt inom detta område.

Regeringens förslag kommer innebära ett dråpslag mot civilsamhället, både här hemma och i de länder där vi arbetar.

Sida har inte kapacitet att stötta den typ av gräsrotsbaserade organisationer som får finansiering och kompetensutveckling via samarbeten med det svenska civilsamhället och fackföreningsrörelsen.

Handels i Filippinerna

Det gäller till exempel Handels projekt i Filippinerna med fokus att bidra till en rättvis klimatomställning: Transportfacket NCTU som ser till att deras medlemmar kan ha jobben kvar i bytet till grönare bussar, fackförbundet Power som driver på regeringens klimatpolitik eller Fishworkers’ Solidarity som stöder planteringen av mangroveträd.

Växtligheten hjälper ekosystemen längs med Filippinernas kuster att återhämta sig från utländska båtars överfiske och skyddar även invånarna mot klimatkrisens effekter.

Bortser från fackets resurser

Biståndet kommer också ändra karaktär då de utbyten och samverkan som kan ske civilsamhälle till civilsamhälle inte längre blir möjligt.

Man bortser helt från att det svenska civilsamhället och fackföreningsrörelsen har särskilda kunskaper, drivkrafter och nätverk som en statlig myndighet aldrig kan ha.

Vi måste nu med kort varsel säga upp våra avtal med tusentals organisationer runt om i världen.

Det får stora konsekvenser för deras viktiga arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och att hålla makthavare och arbetsgivare ansvariga.

De fackliga frågorna riskerar helt att försvinna från biståndet.

De pågående samarbetena avbryts abrupt i en tid när de är viktigare än någonsin för att för att möta demokratikrisen, ökande konflikter, orättvisor, migration, och klimatkris.

Vill de tysta oss?

Grundfrågan kvarstår dock.

Varför vill regeringen ta bort det svenska civilsamhällets och fackföreningarnas roll i det internationella utvecklingssamarbetet?

Varför vill de förstatliga biståndet och minska dess förankring i det svenska samhället, och därigenom öka kostnaderna för verksamheten när Sida ska ta över? 

För det är väl inte så att man vill tysta oss?

Olof Palmes Internationella Center

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning.

Centret arbetar tillsammans med 27 svenska medlemsorganisationer och 170 lokala och internationella partnerorganisationer i 30 länder.