Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen.

Då har arbetsgivare ett rehabiliteringsansvar:

När anställda har en sjukdom eller är på väg att bli sjuka. Alkoholism räknas som en alkoholsjukdom. Ansvaret finns oavsett om sjukdomen är relaterad till arbetet eller inte – och så länge sjukdomen påverkar arbetsförmågan.

Arbetsgivarens ansvar vid missbruk

Tobias drack ihjäl sig inför sina chefer

Arbetsmiljö

Det här ska arbetsgivare göra:

  • Arbeta förebyggande.
  • Undersöka behovet av arbetsanpassning, rehabilitering och vidta de åtgärder som behövs och är möjliga.
  • Ha rutiner för hur detta ska göras. Det ska vara tydligt vilka aktörer som ska delta, vilka skyldigheter medarbetaren har och vilken roll som facket ska ha.
  • Kalla in företagshälsovården eller annan sakkunnig hjälp utifrån när den egna kompetensen inte räcker.

Då kan en anställd som är sjuk sägas upp:

Huvudregeln är att en anställd som är sjuk inte kan sägas upp om inte arbetsförmågan är så nedsatt att den anställda inte kan tänkas utföra några arbetsuppgifter av betydelse för arbetsgivaren, nu eller i framtiden.

Arbetsgivarens ansvar vid missbruk

Dagab: ”En personlig tragedi”

Arbetsmiljö

För att en anställd som är sjuk ska kunna sägas upp ska arbetsgivaren först ha…

… fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och uttömt alla möjligheter.

… sett över möjligheter till arbetsanpassning.

… gjort en omplaceringsutredning.

En anställd som är sjuk kan dock sägas upp om…

… hen inte medverkar i sin rehabilitering. Men då ska arbetsgivaren först ha tagit reda på varför. Är skälet rimligt saknar arbetsgivaren saklig grund för uppsägning.

… hen – trots att det beror på sjukdomen – orsakat stor skada för arbetsgivaren.

Arbetsgivare kan ha rätt att säga upp anställda vid…

… misskötsamhet, exempelvis olovlig frånvaro och onykterhet. Dock inte om arbetstagaren bedöms ha en alkoholsjukdom eftersom det då räknas som sjukdomstillstånd. För sjukdomar har arbetsgivare ett rehabiliteringsansvar (se ovan).

Källor: Arbetsmiljöverket, lagen om anställningsskydd, arbetsmiljölagen.