– Vi har gjort det här för att så få människor som möjligt ska drabbas av uppsägningar på grund av arbetsbrist. I många klädbutiker har man förlorat uppåt 85 procent av kunderna och behöver göra snabba förändringar. I vanliga fall kan det ta tre veckor att ändra öppettider eftersom det ska förhandlas med facket. Nu räcker det att informera, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels. 

Per Bardh.

Han är noga med att understryka att det inte handlar om att facket har gått med på att öppna upp reglerna i kollektivavtalet. Däremot har man utnyttjat all flexibilitet som redan finns i avtalet och förenklat en del grejer om förhandlings- och informationsskyldigheterna. 

Vi har fått en del signaler om att arbetsgivare tror att det är lite High Chaparall nu

– Detta betyder inte att man kan strunta i att helt informera om förändringar eller ändra i scheman från dag till dag. Vi har fått en del signaler om att arbetsgivare tror att det är lite High Chaparall nu och att de kan göra som de vill, säger Per Bardh. 

Specialreglerna gäller butiker som tecknat kollektivavtalet Detaljhandelsavtalet och till och börja med fram till 12 maj. Liknande regler finns även för Lager- och e-handelsavtalet och Coops butiker och lager.

– Det kan komma att förlängas men då gäller det att arbetsgivarna visar att de kan sköta sig. Annars måste vi gå tillbaka till striktare regler och då är risken att vi får en andra våg av uppsägningsvarsel.

Här är specialreglerna

Neddragningar av personal

Om arbetsgivaren snabbt behöver minska personal kan hen i första hand minska mertidstimmar för deltidare och säga upp kortare visstidsanställningar.

Uppsägningar på grund av arbetsbrist ska alltid förhandlas med facket, även i kristider. 

Schemaändringar

Ändringar i öppettider ska normalt förhandlas med facket men i specialreglerna behövs det inte. 

Schemaändringar ska chefen i normala fall meddela till dig skriftligen en månad i förväg men under coronakrisen kan ändringar i schemat göras med kortare varsel. 

Om man som anställd har starka skäl att motsätta sig ändringen måste man nu säga till direkt, i stället för inom tre dagar som gäller i vanliga fall. 

Om du anger speciella skäl ska det ske en förhandling mellan arbetsgivaren och facket. 

Förändringar i schemat kan innebära att all den genomsnittliga arbetstiden inte läggs ut utan att timmar sparas till senare. Eller tvärtom – att du får jobba mer än vanligt nu och mindre framöver. I de nya riktlinjerna skriver parterna att det är viktigt att chefer är tydliga om de gör detta, så att det inte leder till oklarheter eller tvister. 

Om chefen är överens med en anställd eller facket kan man frångå reglerna om att arbetstiden inte ska över- eller underskrida  genomsnittsarbetstiden med mer än nio timmar i veckan för heltidsanställd och fem timmar för deltidare.

Om det sker viktiga schemaförändringar som till exempel leder till ändrade befattningar ska företaget förhandla med facket. Om det är akuta förändringar får de göras utan förhandling, men måste tas upp med facket så snart som möjligt. 

Nattarbete

Om fack och arbetsgivare är överens får man göra avsteg från arbetstidslagens regler om nattvila mellan klockan 00 och 05 redan idag. Men i specialreglerna får nattarbetet pågå under längre än en månad. Detta eftersom det är en exceptionell situation där till exempel matbutiker kan behöva fylla på varor på natten för att hinna med. 

Mertid för deltidare

Mertid kan inte beordras. Arbetsgivaren och den anställda måste vara överens om en deltidare ska jobba mer än vad som står på schemat. 

De mertidstimmar som tas ut räknas inte med i helårsuttaget så länge specialreglerna gäller. Det betyder att man kan ta ut fler mertidstimmar än vad som tillåts ett vanligt år. Mertiden får dock inte överstiga 100 timmar på en månad. 

Övertid

Enligt arbetstidslagen får en anställd normalt ha högst 200 övertidstimmar på ett år. Men om särskilda skäl finns, som i detta fallet en pandemi, får man ta ut ytterligare 150 timmar. Dock får inte en anställd jobba mer än 50 övertidstimmar på en månad. Dessutom får man inte jobba totalt mer än 48 timmar i veckan i genomsnitt under en fyramånadersperiod. Arbetsmiljölagen gäller fortfarande och arbetsgivaren har ansvar för att de anställda mår bra på jobbet. 

Dygns- och veckovila

Under speciella omständigheter som dessa får arbetsgivare göra undantag från arbetstidslagens regler om dygnsvila på 11 timmar och veckovila på 36 timmar. Du ska då få kompensationsledigt. 

Företrädesrätt till anställning

När det gäller företrädesrätt till visstidsanställningar behöver arbetsgivaren inte så länge specialreglerna finns förhandla om detta med facket. Om det finns flera personer som har företrädesrätt till en anställning, gäller inte turordningen utan det räcker det med att arbetsgivaren anställer någon av dem.

Vid tillsvidareanställningar så gäller däremot fortfarande både turordning och att facket ska vara med och förhandla. Det gäller även tillsvidareanställningar med högre sysselsättningsgrad. 

Förändring av arbetsplats

Anställda kan beordras att tillfälligt jobba på ett annat arbetsställe om det ligger inom rimligt pendlingsavstånd till hemmet. Arbetsgivaren ska ersätta eventuella ökade kostnader. 

Om det handlar om arbetsuppgifter som inte normalt ingår, till exempel att en butiksanställd ska jobba på ett lager, ska det finnas en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd eller facket. 

Semester

Det är arbetsgivaren som bestämmer när du kan få din semester, men oftast är man ju överens. 

Om arbetsgivaren vill lägga ut din semester utan att du bett om det, eller under en annan period än den du ville ha ska chefen normalt säga till två månader innan. 

I specialreglerna kan en chef säga till senast en månad innan när det gäller sommarsemestern och senast två veckor innan vid annan semester. Om det gäller semesterdagar som du har rätt att spara ska du först få frågan om du vill spara dagarna. 

Fotnot: Detta är en sammanfattning av det viktigaste. För detaljerade frågor kan du läsa hela riktlinjerna här.

Fack och arbetsgivare har också kommit överens om regler för utlåning av personal och korttidspermittering.