– Att arbeta på en arbetsplats med hög smittrisk, där arbetsgivaren hela tiden sätter vinst och lönsamhet över hälsa och arbetsmiljö upplever jag har vägt tungt på många anställda, säger ett av skyddsombuden som svarat på enkäten. 

Handels har bett skyddsombud som jobbar i handeln att svara på frågor om sin arbetsmiljö kopplad till covid-19. Nära 1 000 personer har svarat. Undersökningen visar att många känner sig otrygga. Över hälften av skyddsombuden (57 procent) säger att åtgärderna för att personalen ska känna sig trygga på jobbet är otillräckliga.

Visserligen har två av tre butiker gjort undersökningar kring smittrisken för personalen. Men två av fem skyddsombud anser att de är otillräckliga. Dessutom görs undersökningarna många gånger utan att anställda är delaktiga. Och bara en av tre butiker tar itu med samtliga brister som upptäckts.

Få trängselvärdar

Trots flera månader med Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd och undvika folksamlingar har få butiker en trängselvärd. En av tre butiker (36 procent) har en person som är ansvarig för att förhindra att det blir för mycket folk. Många skyddsombud tycker att det är för trångt i butikerna. Flera upplever också att arbetsgivare ogärna minskar antalet kunder. För att få dem att göra det krävs tvingande riktlinjer, tror skyddsombuden.

Eftersom regeringen och Folkhälsomyndigheten låter stormarknader själva bestämma kundflödet så tar vi emot nästan 1 000 kunder i timmen med jämna mellanrum…. Hur ska vi vara säkra då?

Skyddsombud, ur enkäten.

Tycker vi haft för mycket kunder på min arbetsplats, att arbetsgivaren inte tagit hänsyn till personalen utan tyckt att det varit ok.

Skyddsombud, ur enkäten.

Att som småbarnsförälder över en natt få helt omkullkastat schema, sänkt lön, arbeta på en arbetsplats med hög smittrisk, då arbetsgivaren hela tiden sätter vinst och lönsamhet (t ex inga begränsningar på antalet kunder i butik) över hälsa och arbetsmiljö upplever jag har vägt tungt på många anställda.

Skyddsombud, ur enkäten.

Kunder struntar i avstånd

Många skyddsombud säger att flera kunder struntar i att hålla avstånd. Det är också svårt för de anställda att göra det vid vissa arbetsmoment, som självscanning. Då behöver man stå närmare än en och en halv meter från kunden.

Det jag kan tycka är jobbigast just nu är kunder som inte respekterar att t ex hålla avstånd, tränger sig i köer och provrum. De tänker inte alls på oss som jobbar där eller andra kunder

Skyddsombud, ur enkäten.

Den stora akilleshälen är kassalinjen. Med enbart kassor där kunder scannar och betalar på egen hand går det inte att undvika att komma för nära kunden då man ska fram och hjälpa till. Då måste man tränga sig in mellan kunder och det är ett stort riskmoment, för man kommer alldeles för nära kunden, och vi får inte lov att använda vare sig munskydd eller visir trots att vi upprepade gånger begärt detta.

Skyddsombud, ur enkäten.

Ovanligt med munskydd

Vanligast sätten att minska smittrisken är avståndsmarkeringar på golvet, handsprit, plexiglas vid kassorna och riktlinjer för när man ska stanna hemma vid symptom. Majoritet av butikerna har infört detta. Men engångshandskar och munskydd är ovanligt. Och endast 16 procent har infört kontantfritt för att minimera risken för smitta. 

I april när pandemin bröt ut ordentligt i Sverige gjorde Handels en liknande undersökning. Då tillfrågades förtroendevalda, exempelvis handelsombud och klubbordföranden. I stort är svaren desamma. Anställda är otrygga och arbetsgivarna har gjort för lite för att ändra det.

Enkäten som gick till Handels skyddsombud genomfördes i oktober. Av 2 952 skyddsombud svarade 902. Enkätens fokus var arbetsmiljön under covid-19.

Handels: Det är dags för arbetsgivarna att skärpa sig

– Det är butiksägaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön för anställda och för kundernas säkerhet. Om man inte redan tagit detta ansvar är det läge att göra det nu. Det är dags att skärpa sig. Vi kommer intensifiera arbetet med att se till att våra medlemmar och anställda i branschen är trygga på jobbet under julhandeln, säger Linda Palmetzhofer, ordförande för Handelsanställdas förbund i ett pressmeddelande.

Svensk Handel: Trängseln är ett problem

– Vi kommer nog behöva sätta stopp för att släppa in folk i butikerna. Det ligger i alla parters intresse att det här fungerar. Vi behöver ha ett bra samspel med våra kunder så att det finns en förståelse för att den här julhandeln blir lite annorlunda. Vi måste hjälpas åt för att det här ska ske på ett tryggt och bra sätt, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel till Ekot.

Bild: PMAGI AB

Många har riskbedömt smittorisk få arbetsbelastningen

65 procent av butiker har riskbedömt vilka arbetsuppgifter som kan innebära smitta.
Endast 37 procent har riskbedömt arbetsbelastning. 35 procent har riskbedömt anställdas allmänna säkerhet, som vid hot.

Bristfälliga riskbedömningar

56 procent av skyddsombuden vet inte eller tycker inte att en tillräcklig riskbedömning gjorts.
40 procent av skyddsombuden säger att problem som upptäckts i riskbedömningen inte har åtgärdats alls eller bara delvis.

Så många anställda har fått vara med i riskbedömningen

84 procent har endast delvis eller inte alls varit delaktiga.
16 procent har varit delaktiga.

Över hälften känner sig otrygga

57 procent av skyddsombuden upplever att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att de anställda ska känna sig trygga på jobbet.