Varför får Jämställdhetsmyndigheten detta uppdrag?

– Det är jätteviktigt att se arbetsplatsens betydelse. Vi vet att i de allra flesta arbetsgrupper finns minst en kvinna som är eller har varit utsatt för våld. Då är det viktigt att chefer, skyddsombud och kollegor har kunskap om och vet hur man ska hantera en situation där man misstänker att någon är utsatt.

Många gånger kan chefen vara livräddaren. Jag känner till sådana fall när chefen räddat livet på en anställd. Min bild är att arbetsgivare tar det här på stort allvar. Men arbetsgivare behöver få en ökad kunskap.

Varför har detta inte gjorts tidigare?

– Arbetet har gått lite i perioder. Mycket görs i dag, men mer behöver göras. För mig är arbetsplatsen helt central. Jobbet kan vara den enda frizon som den som utsätts för våld i en nära relation har.

Arbetsplatsen är egentligen det enda stället där man på riktigt kan säga: ”Lämna honom. Vi finns här. Du har ditt jobb. Du har din försörjning”. Jag saknade arbetsplatsen betydelse i regeringens program för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Så bland det första jag gjorde som ny jämställdhetsminister var att samla parterna på arbetsmarknaden för att diskutera vad som kan göras och vilket stöd de behöver från politiken. Det som parterna efterfrågade var information om vad som gäller och metodstöd, hur man kan hantera situationen.

Eva Nordmark

Blev arbetsmarknadsminister 2019 och jämställdhetsminister 2021. Dessförinnan var hon ordförande i TCO, tjänstemännens motsvarighet till LO.

På vad sätt kommer frivillig information hjälpa?

– Vi har redan en lagstiftning som tydliggör arbetsgivarens ansvar. De har en skyldighet att göra arbetsanpassningar om en anställd mår dåligt. Därför ser jag inte att lagstiftningen behöver förtydligas eller ändras. Men jag ska inte utesluta att justeringar i lagen kan behöva göras längre fram.

Varför fick inte Arbetsmiljöverket uppdraget?

– Jämställdhetsmyndigheten har en central roll i arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och de samverkar med flera centrala aktörer på området. Därför fick myndigheten uppdraget. Men de ska arbeta tillsammans med bland annat Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivare kände till våld men agerade inte

När Socialstyrelsen gick igenom dödsfall (Dödsfallsutredningen 2016 – 2017) orsakat av våld från partner framkom att de arbetsgivare som visste om eller misstänkte att en anställd utsatts inte hade agerat.

Socialstyrelsen ville därför att regeringen skulle ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att lyfta fram arbetsgivarens roll och ansvar. Så blev det inte. I stället får nu Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att informera om de regler som finns.