December är högsäsong för pakethantering och en svår belastning för alla som jobbar i e-handeln, från lager och transport till godsterminaler och paketutlämning.

Alla dessa fyra led i e-handelskedjan har Arbetsmiljöverket granskat i ett fyraårigt projekt som nu har avslutats.

Åtta av tio hade brister

1 300 arbetsplatser har inspekterats. Åtta av tio arbetsgivare har fått krav på att åtgärda brister. Ofta handlar det om att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Alla ska undersöka och bedöma riskerna i arbetsmiljön. Vissa saknar rutiner för det, andra har rutiner men följer dem inte, konstaterar Eric Storbjörk, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Lika många skadas

De allra flesta som fått anmärkningar har åtgärdat bristerna. På så sätt har inspektionerna bidragit till att minska riskerna för e-handelns anställda, bedömer Arbetsmiljöverket. Trots det är det inte färre som skadas eller blir sjuka av arbetet i dag än för fem år sedan i de aktuella branscherna.

– Vi har besökt knappt 700 arbetsgivare. Det är trots allt bara en liten del av alla som finns, konstaterar Eric Storbjörk.

Risk för fel

Både arbetsgivare och anställda behöver bättre kunskaper om belastningsergonomi, anser han. Annars finns risk att man vidtar fel åtgärder.

– Man kanske tror att tunga paket kan hanteras genom att två personer lyfter, men det är inte alls säkert. Kanske krävs det ett tekniskt hjälpmedel, säger Eric Storbjörk.

Farlig brådska

Alltför ofta avstår man från att skaffa eller använda teknisk utrustning som skulle underlätta den manuella hanteringen. Där personer som är kunniga om ergonomi är delaktiga blir åtgärderna bättre så att belastningen faktiskt minskar, konstaterar myndigheten.

När paketen blir extra många uppstår lätt obalans med resurser som bemanning, hjälpmedel och tid.

– När man har bråttom ökar risken för att man inte gör som man borde, varnar Eric Storbjörk.

Regler för truckar

Ett stort riskmoment är användningen av truckar, där arbetsolyckorna ökar. Farorna är extra stora på arbetsplatser som saknar lokala trafikregler och där man blandar trucktrafik med gående.

Eric Storbjörk har några råd till dem som jobbar i e-handelns alla led för att få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Efterfråga att riskerna i arbetsmiljön undersöks och bedöms. Efterfråga kunskap om belastningsergonomi. Stötta varandra och försök skapa en bra kultur.

97 procent rättade till brister

Mellan 2019 och 2022 har Arbetsmiljöverket inspekterat e-handlare, transportföretag, paketterminaler och utlämningsställen i den så kallade e-handelskedjan.

Totalt 1317 inspektioner och uppföljningar har genomförts. 

664 arbetsgivare har fått sammanlagt 1830 krav på åtgärder av brister i arbetsmiljön.

De vanligaste bristerna som påtalats är:

  • Brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
  • Bristande kunskaper om belastningsergonomi.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö undersöks inte.
  • Brister vid truckanvändning.

Knappt 3 procent av arbetsgivarna som fick krav har inte rättat sig efter dem.

Källa: Arbetsmiljöverkets projektrapport