Många kvinnor i Handels är ensamstående med barn. Jag tror att det är en av orsakerna till att det inte är så många kvinnor som har ”toppjobb” eller högre förtroendeuppdrag inom förbundet.

Man får problem med barnomsorgen när man har oregelbundna arbetstider och dessutom kanske det tillkommer en del resande. Har man inte man, sambo eller andra anhöriga som kan hjälpa till i familjen blir kombinationen svår. En god inblick i problematiken får man om man läser Handels rapport ”Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad”.

Vi kvinnor vill gärna hålla ihop våra familjer med barn, våra föräldrar och andra nära och kära. Vi lägger ner mycket tid på familjen vilket torde vara ett arv från gamla tider när kvinnorna var hemma och mannen arbetade hela dagarna. I dagens moderna samhälle måste vi ändra den bilden och det är vi tillsammans som kan göra det.

Den påstådda grabbigheten i fackliga förhandlingar kanske är något som uppstått på arbetsplatser där det i princip inte finns några kvinnor. I vår bransch Handels tror jag inte att det spelar någon roll vilket kön man har vid förhandlingen. Det är kunskapen och förtroendet som styr utgången. Jag tror att vi kvinnor kan vara ganska grabbiga om det skulle behövas. Något annat som jag tror kan spela in är auktoriteten hos en person, oavsett kön.

För att vi ska få fler kvinnor till Handels viktigaste uppdrag tror jag man måste jobba strategiskt. Vid urval till exempelvis ombudsmannautbildningen bör man ta dialogen med kvinnorna om de är beredda att göra karriär inom förbundet. Vad det innebär för arbetsuppgifter och hur man skulle kunna kombinera jobbet med familjelivet.

Valberedningar på alla plan bör arbeta med jämställdhetsfrågan under hela processen, det gäller även branschtillhörighet, ålder och etnicitet.  Valberedningarnas arbete är otroligt viktigt och måste bli mer synligt. Det är inte något man gör på en fikarast. Det krävs tid, kunskap och mod för att få ihop styrelser/grupper med rätt sammansättning.

Vi har en demokratisk organisation men förutsättningarna vid nomineringar måste vara mycket tydliga för att vi ska nå våra mål om jämställdhet.

Maria Vängbo
Ordförande i Handels avd 29 Umeå

Bakgrund

Handels ledning
domineras av män

Efter att flera kvinnliga ledamöter avgått består Handels förbundsstyrelse i dag av 71 procent män, medan 67 procent av medlemmarna är kvinnor.

En färsk rapport om jämställd representation i LO-förbunden visar att Handels har den klart lägsta andelen kvinnor i förbundsstyrelsen i förhållande till medlemskåren.

"Ju viktigare positioner, desto större sannolikhet att de innehas av män", konstaterar LO-rapporen. Av fem topp-poster i Handels (styrelsens verk- ställande utskott samt avtalssekreterare och förbundssekreterare) innehas endast en av en kvinna.

Avtal och förhandlingar är extra manligt dominerade inom LO. Rapportförfattarna drar slutsatesen att det fortfarande finns maktstrukturer som hindrar att kvinnor når toppen.

Fakta

Förtroendevalda och anställda

En medlem i Handels kan vara förtroendevald på olika nivåer, till exempel klubbstyrelse, avdelningsstyrelse, förbundsstyrelse.

Ombudsmän är anställda funktionärer som arbetar på Handels avdelningar eller på förbundskontoret. De som utbildas till ombudsmän har som regel haft förtroendeuppdrag inom förbundet.

I Handels förbundsstyrelse är ordförande och två vice ordförande (verkställande utskottet) anställda av förbundet. De brukar ha bakgrund som ombudsmän/chefer. Övriga styrelseledamöter är förtroendevalda som vanligtvis har uppdrag i klubbar och avdelningar.