Från och med den 1 augusti begränsas rätten att strejka om det finns ett kollektivtal på arbetsplatsen. Det kommer heller inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller arbetstagare att delta i en stridsåtgärd för att trycka på i en rättstvist. 

Strejk och andra stridsåtgärder tillåts under vissa förutsättningar om syftet att är att uppnå ett kollektivavtal. Enligt lagändringen måste parterna ha förhandlat om kraven som ställs och stridsåtgärden måste ha beslutats i rätt ordning inom arbetstagarens organisation. 

Den utökade fredsplikten är en av en lång rad lagändringar som träder i kraft under sommaren. Flera av dem, däribland höjt tak för rutavdrag och avskaffad särskild löneskatt för äldre, har sitt ursprung i januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna.

Arbetsgivaravgiften för unga sänks. En hittills sänkt arbetsgivaravgift för personer som är först anställda i ett enmansföretag förlängs.

Andra anställningsförmåner än lön behöver från och med den 1 augusti inte följa kollektivavtal vid nystartsjobb. Däremot försvinner inte kravet att lönen ska följa kollektivavtal eller vara på samma nivå som kollektivavtal inom branschen.

Taket för rutavdrag höjs från första juli från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Den särskilda löneskatten för äldre över 65 år avskaffas. 

Från 1 juli utökas föräldrapenningen. En förälders sambo likställs nu med en förälder när det gäller uttag av föräldrapenning. Detta gäller även i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra, eller har eller har haft barn tillsammans.

Utöver det utvidgade rökförbudet från 1 juli införs en tillståndsplikt för tobaksförsäljning, vilket innebär att butiker som vill sälja denna typ av varor måste ansöka om ett tillstånd.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.