Att bli avskedad är det brutalaste sättet att tvingas sluta på jobbet. Avskedande kan ske om den anställde har misskött sig grovt. Personen tvingas då sluta omedelbart utan uppsägningstid eller uppsägningslön.

En anställd som anser sig ha blivit avskedad felaktigt kan – med stöd av facket – begära att beslutet förklaras ogiltigt. Om saken inte kan lösas i förhandlingar kan facket ta frågan till Arbetsdomstolen, AD.

Fyra fall i år

Mellan 2015 och 2020 hamnade totalt två sådana tvister mellan Handels och Ica i AD. I år (2021) har redan fyra fall gått till domstol. Det handlar bland annat om en lagerarbetare som avskedats sedan han blivit vittne till en våldsam händelse och en annan som kört truck påverkad av starka värktabletter (se faktaruta).

Missbrukar reglerna

Handels ombudsman Ingrid Anund Jägbro, som drivit två av fallen, anser att Ica systematiskt missbrukar reglerna om avsked i lagen om anställningsskydd (las).

Ingrid Anund Jägbro, ombudsman på Handels.

– Avsked får bara användas när den anställde har ”grovt åsidosatt sina åligganden” mot arbetsgivaren. För lindrigare förseelser finns andra medel som skriftlig erinran, eller i värsta fall uppsägning av personliga skäl, säger Ingrid Anund Jägbro.

Att utan grund tvinga anställda att sluta under så förnedrande former som avsked är inte bara omänskligt, utan även dumt, anser hon.

– Genom att statuera exempel så här hårt får man tysta arbetsplatser med rädda anställda. Det är inte så smart.

Avskedanden på Ica som gått till domstol

Oktober 2020: En lagerarbetare på Ica i Helsingborg avskedas sedan han kört truck påverkad av smärtstillande läkemedel. Handels stämmer Ica i AD i januari 2021. Facket drar tillbaka talan i mars 2021 efter att ha gjort upp med arbetsgivaren.

Oktober 2020: en lagerarbetare i Helsingborg avskedas sedan han varit närvarande då en annan anställd var våldsam mot en kvinnlig arbetskamrat. Handels stämmer Ica i AD i januari 2021. Facket kräver 200 000 kronor i skadestånd plus utebliven lön till den avskedade. Huvudförhandling i AD är utsatt till november 2021.

November 2020: En lagerarbetare på Ica i Västerås avskedas för olämpligt sexuellt beteende och ”stöld av arbetstid”. Handels stämmer Ica i AD i mars 2021. Senare samma månad drar facket tillbaka stämningen efter en uppgörelse med arbetsgivaren.

Våren 2021: En lagerarbetare i Helsingborg avskedas sedan han dömts till fängelse för narkotikabrott. Brottsligheten har enligt facket ingen koppling till hans arbete. Handels stämmer Ica i juni 2021. Handels kräver 200 000 kronor i skadestånd plus utebliven lön till den avskedade. Fackets jurist pekar på andra rättsfall som visar att fängelsestraff i sig inte är grund för avsked. Uppdatering: I november 2021 träffas en förlikning i samband med muntlig förberedande förhandling i Arbetsdomstolen.

Hårdare attityd

Marcus Strandberg är Handels klubbordförande på Ica-lagret i Helsingborg, där tre av de aktuella fallen ägt rum. Han tycker sig se en allt hårdare attityd mot dem som inte gör allt rätt, och är bekymrad över att flera fall på kort tid gått till domstol.

Marcus Strandberg, klubbordförande på Icas lager i Helsingborg.

– Jag hoppas vi ska kunna gå tillbaka till ett normalläge där vi slipper sitta med dessa typer av problem, säger Marcus Strandberg.

Ekonomiska skäl

Henric Ask, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och ombud för en av de avskedade lagerarbetarna, anser att fyra domstolstvister på ett halvår är anmärkningsvärt mycket för en arbetsgivare som Ica.

Henric Ask, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd.

– I domstol hamnar ju bara de tvister som inte kan lösas i förhandlingar, påpekar han.

Han framhåller att arbetsgivare kan ha ekonomiska skäl att välja avsked i stället för uppsägning när en arbetstagare anses ha misskött sig.

– Vid avskedande upphör anställningen direkt. Vid uppsägning av personliga skäl måste arbetsgivaren betala lön under hela processen som kan ta många månader.

I framtiden kan det bli lättare och billigare för arbetsgivare att säga upp anställda av personliga skäl. Förändringar på området finns med i regeringens förslag till ny arbetsrätt som väntas träda i kraft sommaren 2022.

Icas kommentar: ”Vi måste agera för en trygg arbetsplats”

Fakta: Avskedande och uppsägning

En anställd som har misskött sig på jobbet kan bli avskedad eller uppsagd. Detta regleras i lagen om anställningsskydd (las).

Avskedande får ske om den anställde misskött sig grovt, till exempel genom stöld, misshandel eller andra brott. Det gäller framför allt brottslighet som har koppling till jobbet. Vid avskedande får man lämna arbetsplatsen omedelbart och har inte rätt till uppsägningslön. Man blir också avstängd från a-kassan under 45 dagar.

Vid mindre allvarlig misskötsamhet kan den anställde bli uppsagd av personliga skäl. Då har man rätt till lön under uppsägningstiden. Uppsägning ska ha saklig grund.

Den som anser sig ha avskedats eller sagts upp felaktigt kan begära att beslutet ogiltigförklaras. Om en domstol förklarar uppsägningen eller avskedandet ogiltigt har den anställde rätt till skadestånd.

Om arbetsgivaren vägrar låta den anställde komma tillbaka till jobbet måste hen betala skadestånd på mellan 16 och 32 månadslöner beroende på anställningstid.

Många fall löses genom förlikning, det vill säga en uppgörelse mellan den anställde och arbetsgivaren innan tvisten gått till huvudförhandling i domstolen. Det brukar innebära att den anställde får en summa pengar av arbetsgivaren.