Från 2010 och drygt sex år framåt fanns en bortre gräns i sjukförsäkringen. Sjukpenning betalades ut i max 915 dagar. 11 000 privatanställda arbetare nådde den bortre gränsen. De flesta av dem led av sjukdomar i muskler och skelett, samt psykiska diagnoser som depression och stress, konstaterar Afa försäkring i en rapport.

Typfallet för dem som kastades ut ur försäkringen efter 915 dagar är en kvinnlig butikssäljare i 40-årsåldern som led av en psykisk diagnos.

– Rapporten bekräftar den bild vi hade: psykiska diagnoser tar lång tid att rehabilitera, och kvinnor är överrepresenterade, konstaterar Andreas Ek, analytiker på Afa försäkring.

Att kvinnliga butikssäljare är flest bland de utförsäkrade beror inte på att yrket har extra svåra sjukfall, utan främst på att det är en stor grupp bland de privatanställda arbetarna, betonar Andreas Ek.

Handels ombudsman Ola Pettersson bekräftar bilden av de långvariga sjukfallen bland butiksanställda.

– Både depression och värk i nacke och axlar hänger ofta ihop med stress. Det behövs bättre arbetsmiljö och tryggare jobb för att förbättra situationen, säger han.

I februari 2016 togs den bortre tidsgränsen bort, men för många långtidssjukskrivna Handelsmedlemmar har det ingen betydelse, anser Ola Pettersson.

– De flesta blir ändå utförsäkrade redan efter 180 dagar. Då kräver Försäkringskassan att den sjukskrivna ska vara beredd att ta ett annat jobb, vilket ofta inte är realistiskt.

Den som mist sin rätt till sjukpenning på felaktiga grunder kan få hjälp av facket att överklaga Försäkringskassans beslut. Varje år får Handels ett 100-tal sådana ansökningar om rättshjälp för att driva sådana ärenden, i sista hand till domstol.

Arbetsgivarnas vilja att rehabilitera långtidssjuka varierar mellan olika företag, enligt Ola Pettersson.

– Många köper hellre ut personen än att göra vad som krävs för att hjälpa henne tillbaka.

Fakta

Tidsgränsen i sjukförsäkringen

Mellan 1 januari 2010 och 31 januari 2016 fanns en bortre tidsgräns för hur länge man kunde vara sjukskriven. Tidsgränsen var 915 dagar, med vissa undantag.

11 000 privatanställda arbetare lämnade sjukförsäkringen för att de uppnått maximal tid i antingen sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning.

Försäljare inom handel är den vanligaste yrkesgruppen bland kvinnor som nådde den bortre tidsgränsen. Totalt 917 kvinnliga försäljare nådde maxgränsen. För män är största gruppen metallarbetare, 823 stycken.

De allra flesta sjukfall avslutas långt innan de blir 915 dagar. 90 procent avslutas inom ett år. Cirka 3 procent av sjukskrivningarna nådde den bortre tidsgränsen.

De flesta som nådde maxgränsen led av sjukdomar i muskler och skelett eller av psykiska diagnoser som depression, ångest och stress. För personer under 45 år är psykiska diagnoser vanligast.

 

Källa: ”Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen”, rapport av Afa försäkring.