Inför Handels kongress 5–6 maj föreslår förbundsstyrelsen som vanligt en rad ändringar i förbundets stadgar, det vill säga interna regler. Ett par av ändringsförslagen bär tydliga spår av Handels långdragna tvist med en klubbordförande som 2019 fråntogs sitt fackliga förtroendeuppdrag på grund av att hon samtidigt arbetade politiskt för Sverigedemokraterna (SD).

Kvinnan ansågs ha ”bedrivit eller stött verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål” vilket enligt stadgarna är grund för uteslutning. Utesluten ur Handels blev hon dock inte, utan endast fråntagen (suspenderad från) sitt fackliga uppdrag.

Allas lika värde

I stadgarnas portalparagraf, där det står att förbundets uppgift är att verka för ”jämlikhet och likabehandling” vill styrelsen nu komplettera med ”alla människors lika värde”.

– I skiljeförfarandet som avgjorde tvisten var det diskussion om hur man ska tolka stadgarna och alla människors lika värde. Vi fick ju rätt, men vill skriva in det ännu tydligare i stadgarna, kommenterar Handels förste vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman.

Skiljenämnd

Kvinnan som suspenderades från sitt uppdrag överklagade förbundsstyrelsens (FS) beslut. Först till Handels förbundsråd, sedan vidare till en skiljenämnd. Nämnden sattes samman särskilt för ändamålet och leddes av en domare i Arbetsdomstolen. Precis som förbundsrådet gick nämnden på FS linje och fastställde beslutet slutgiltigt i maj 2020.

Denna möjlighet till skiljeförfarande vill FS ta bort. Förslaget är att stadgarna uttryckligen ska slå fast att just i frågan om suspension från uppdrag tar förbundsrådet det slutliga beslutet. Det ska alltså inte kunna överklagas till en instans utanför Handels.

”Föreningen tolkar själv”

– Skiljedomen gav oss rätt i att det är föreningen själv som tolkar sina egna stadgar, kommenterar Elisabeth Brandt Ygeman.

I vissa andra fall ska skiljeförfarande användas, men på ett nytt sätt, föreslår FS. LO ska för varje kongressperiod utse skiljemän som representerar medlemsförbundet när det behövs.

Så kan Handels stadgar ändras

Vissa ändringsförslag kommer från Handels stadgekommitté. Andra kommer från motioner från medlemmar. Beslut om stadgarna fattas på Handels kongress 5–6 maj.

Här är några förslag:

Fackombud ska väljas på en mandattid om tre år. (FS säger ja.)

Förbundssekreterare och avtalssekreterare ska väljas på kongressen, i stället för att anställas av FS. (FS vill att frågan utreds under kongressperioden.)

Inför fyråriga kongressperioder. (FS säger nej. Kongress brukar hållas vart femte år, men perioden är inte bestämd i stadgarna. Varje kongress beslutar när nästa kongress ska hållas.)

Låt fackombud vara ombud på avdelningsmöte. (FS säger nej. Men avdelningen kan redan i dag bjuda in alla fackombud och ge dem rösträtt på avdelningsmötet.)

Ny rutin när ledamot i FS verkställande utskott (VU) avgår under kongressperioden: Ledamoten ersätts enligt fastställd successionsordning (dvs ordförande ersätts av förste vice osv). Därefter väljer förbundsrådet (FR) ny andre vice ordförande. Har sista FR hållits kan FS adjungera ny andre vice ordförande fram till kongressen. (Förslag från stadgekommittén.)

Regler om medlemsavgifter. Ändras i enlighet med förslaget från Handels avgiftskommitté

Källor: Stadgekommitténs förslag.
Kongressmotioner om stadgar.