Det är en alarmerande bild som kommer fram i Handels enkätundersökning bland skyddsombud. Temat är belastningsergonomi. Både butiksanställda och lagerarbetare har utsatta jobb med tungt och upprepat arbete.

Cecilia Berggren.

– Många gånger görs ingen tillräcklig riskbedömning för att undvika arbetsskador. Utrustningen är inte alltid ergonomiskt utformad och många anställda får otillräcklig utbildning i hur de ska arbeta för att undvika skador, säger Cecilia Berggren, utredare på Handels som har skrivit rapporten.

Tvåtimmarsregeln

Mer än hälften av skyddsombuden i butik svarar att kassaarbete förekommer mer än två timmar i sträck – trots att det inte ska förekomma, enligt fackets och arbetsgivarnas gemensamma riktlinjer. Rotation till andra arbetsuppgifter sker i alltför liten utsträckning.

– Det är jätteallvarligt, och innebär en stor risk för belastningsskador, säger Cecilia Berggren.

Z-kassor

En bild av hur personal som arbetar i kassan upplever sin arbetsmiljö framkommer i Handelsnytts artiklar om de så kallade Z-kassorna som utvecklats i Icabutiker. Många anställda uppger att de har svårt att arbeta ergonomiskt i Z-kassan. Cecilia Berggren har inte studerat Z-kassorna specifikt, men känner igen flera problem som lyfts i artiklarna.

– Det verkar som man inte har utformat utrustningen utifrån anställdas behov, inte gjort tillräckliga riskbedömningar och inte gett personalen tillräcklig utbildning i hur man ska arbeta för att undvika belastningsskador. Allt detta är brister som också många skyddsombud i vår undersökning vittnar om.

700 skyddsombud svarade

Närmare 700 skyddsombud har svarat på Handels enkätundersökning om belastningsergonomi som genomfördes under september 2021.

Två av tre skyddsombud i butik och drygt vartannat skyddsombud på lager säger i enkäten att riskbedömning för belastningsskador bara har gjorts delvis eller inte alls på deras arbetsplats. Och där riskbedömning har gjort har åtgärderna långt ifrån alltid följts upp.

Bara var tredje anställd i butik och var fjärde på lager fått ordentlig utbildning i arbetsteknik för att undvika skador.

Mer än hälften av alla butiker bryter mot regeln om kassaarbete max två timmar i sträck, enligt skyddsombuden. Regeln finns sedan länge i riktlinjer som fack och arbetsgivare kommit överens om.

Rotation till andra arbetsuppgifter sker i otillräcklig utsträckning i mer än hälften av butikerna, enligt skyddsombuden.

Rapporten publiceras i samband med den årliga arbetsmiljöveckan, som i år har temat belastningsergonomi.

Läs rapporten här